Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Pogoji za napredovanje in dokončanje

Pogoji za napredovanje po programu

Napredovanje iz prvega v drugi letnik je mogoče, v kolikor posamezni študent izpolni obveznosti iz prvega letnika študija v obsegu vsaj 45 kreditnih točk (KT). Kandidat, ki želi napredovati na stopnjo doktorskega študija, mora uspešno opraviti vse izpite v okviru magistrskega študija in zagovarjati pozitivno ocenjeno magistrsko nalogo. Šteje se, da je kandidat opravil vse izpite, ko je opravil izpite pri vseh šestih predmetih. V celoten izpitni opus spada pozitivna ocena iz vseh 6 predmetov, kjer mora kandidat zbrati predpisano število kreditnih točk. Če obsega predmet več tematskih sklopov, ki po obsegu presegajo potrebno število kreditnih točk, potem nosilec predmeta določi, kateri sklopi so obvezni in kateri izbirni. Kandidat lahko izjemoma nadaljuje na direktni doktorski študij, ko ima opravljene vse obveznosti magistrskega študija brez zagovora magistrske naloge. Pri tem pa je posebej izkazal z nadpovprečnimi študijskimi rezultati in z znanstvenim delom, katere izsledke je kot prvi avtor objavil v znanstveni reviji, ki sodi v prvo skupino.     

 

Pogoji za dokončanje študija

Pogoji za uspešno dokončanje magistrskega študija so opravljeni izpiti z uspešnim zagovorom pozitivno ocenjene magistrske naloge. Magistrsko delo mora biti pisno. Naloga mora biti samostojen rezultat raziskovalnega dela kandidata. Kandidat mora z njo dokazati, da obvlada področje kineziološke znanosti, oziroma ožje področje, s katerega je tema njegove naloge in metodo znanstveno raziskovalnega dela. Magistrsko delo je lahko tudi rezultat dela več kandidatov, oz. raziskovalne skupine, pri čemer pa mora biti iz njega razviden delež posameznega kandidata. Naloga mora biti napisana tako, da jo je mogoče v ustrezni obliki objaviti v mednarodni znanstveni reviji.

 

Opozorilo: Zaključevanje študija po starih (pred-bolonjskih) magistrskih študijskih programov. Študenti morajo zagovarjati magistrsko nalogo do 30.09.2016!

 

Zaključek podiplomskega/magistrskega študija  (star študijski program)

 

Študenti, ki so bili vpisani v stari podiplomski program Kineziologija in študija še niso zaključili,

opozarjamo, da morajo študij zaključiti z zagovorom magistrske naloge najkasneje do konca študijskega leta 2015/2016.

 

Postopek od oddaje do zagovora magistrskega dela traja približno 3-4 mesece. Zadnji rok za oddajo magistrske naloge je 31.03.2016.

Pred oddajo magistrskega dela mora imeti študent opravljene vse študijske obveznosti in poravnane vse stroške v zvezi s študijem.

 

Prof. dr. MOJCA DOUPONA TOPIČ,

Prodekanja za znanstveno in raziskovalno dejavnost