Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Pogoji za vpis, merila za izbiro v primeru omejitve vpisa - Kineziologija, druga stopnja

Pogoji za vpis

V magistrski študijski program druge stopnje Kineziologija se lahko vpiše, kdor je končal:

  1. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnega področja šport ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;
  2. študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Senat UL Fakultete za šport na predlog Komisije za študijske zadeve v obsegu od 10 do največ 60 kreditnih točk, glede na različnost strokovnega področja.

Kandidati morajo opraviti tudi preizkus gibalnih sposobnosti in znanj (plavanje na 100 m in Cooperjev test - tek na 2400 m), če niso že opravili podobnega preizkusa pred vpisom na prvostopenjski program.

Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:

  • potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
  • spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
  • maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
  • spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
  • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil študijski program v slovenskem jeziku.

 

Omejitev vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani po naslednjih merilih za izbiro:

  • Kandidati iz točke 1:

glede na povprečje vseh številčno izraženih končnih ocen na dodiplomskem študijskem programu, brez ocene diplome.

  • Kandidati iz točke 2:

glede na povprečje vseh številčno izraženih končnih ocen na dodiplomskem študijskem programu, brez ocene diplome (50%) in glede na povprečje študijskih obveznosti, bistvenih za nadaljevanje študija, ki so pogoj za vpis (50%).