Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Predstavitev Študentskega sveta

KAJ JE ŠS FŠ? | Študentski svet Fakultete za šport (ŠS FŠ) je uradni organ študentov na fakulteti. Sestavlja ga najmanj devet izvoljenih predstavnikov študentov, njihov mandat traja eno leto ali pa do predčasne prekinitve oz. zaključka študija. Dekan fakultete na začetku vsakega šolskega leta razpiše Volitve v Študentski svet Fakultete za šport – dokument je javno objavljen. Ob objavi lahko v ŠS FŠ kandidirajo vsi študentje, ki imajo v tekočem študijskem letu status študenta na Fakulteti za šport.

KAJ POČNEMO? | ŠS FŠ predstavlja vmesni povezovalni člen med študenti, pedagoškimi delavci, vodstvom in organi fakultete (senat in njegova delovna telesa/komisije, upravni odbor, akademski zbor in zbor strokovnih delavcev). Glavni namen študentskega sveta je reševanje tekoče in dolgoročne problematike študentov, povezane s študijskim procesom. Študentski svet vodstvu in pristojnim organom fakultete redno podaja mnenje o delovanju fakultete, povezano s pravicami in dolžnostmi študentov. Med drugim redno oblikuje mnenja o učiteljih in strokovnih delavcih, ki študijski proces izvajajo. Tekom študijskega leta organizira in sodeluje pri izobraževalnih, kulturnih in družabnih dogodkih, povezanih s fakulteto in študijem. Večja dogodka na letni ravni sta Sprejem brucev na začetku študijskega leta ter Dan Fakultete za šport konec maja. Bodočim študentom je ŠS FŠ na voljo ob predstavitvah fakultete po srednjih šolah in na večjih dogodkih ter na informativnih dnevih. Na širši ravni študentski svet predstavlja in zastopa fakulteto ter univerzo tako v slovenskem prostoru kot tudi v tujini.

KAKO ŠS FŠ DELUJE? | Na začetku vsakega mandatnega obdobja ŠS FŠ sprejme vsebinski načrt dela. V skladu z načrtom se predstavniki ŠS FŠ tekom študijskega leta redno dobivajo, najpogosteje na sejah. Na njih so vabljeni vsi svetniki ŠS FŠ in študentski predstavniki v organih fakultete. Po potrebi je vabljeno tudi vodstvo fakultete in osebe, ki jih obravnavane vsebine vključujejo. Na sejah so obravnavane tekoče, prav tako pa dolgoročno usmerjene vsebine. V skladu z načrtom dela in sprotnim dogovarjanjem ŠS FŠ vsaj enkrat na dva meseca organizira redne seje, v pomembnejših obdobjih tudi enkrat mesečno. V primeru časovne nujnosti vsebin ali nesklepčnosti na redni seji lahko ŠS FŠ skliče izredno ali pa dopisno sejo. Zapisniki sej so javno dostopni. Na sejah se začrta natančnejše cilje in dejavnosti posameznih področij dela ŠS FŠ, ki jih posamezniki ali pa za ta namen ustanovljene delovne skupine v prihodnosti izpolnijo. Namen rednega dobivanja je tako tudi sprotno preverjanje dela in učinkovitosti študentskega sveta ter prilagajanje okvirja nadaljnjih dejavnosti.

 

IMG_1570

 

ŠTUDENTSKO TUTORSTVO | Z namenom kakovostne podpore se študentski svet trudi izvajati organizirano pomoč študentom. Študentsko tutorstvo se začne z začetkom študija, ko marsikateri študent potrebuje uvajalno tutostvo, ki mu prinese osnovne informacije o študiju in življenju v Ljubljani. V primeru večjih in nerešljivih težav pri posameznem predmetu imajo študentje možnost dodatne vsebinske pomoči. Pomembno je, da so študentje s posebnimi potrebami enakovredno obravnavani, tako sta jim na voljo pomoč in podpora tudi študentskega sveta. Univerza v Ljubljani in Fakulteta za šport omogočata študijske izmenjave, študentski svet ob prihodu tujih študentov z njimi naveže stik, jim predstavi njihovo delovanje, fakulteto in način študija v Ljubljani ter ponudi dodatno pomoč. Skozi daljše časovno obdobje se ustvarijo potrebe po dodatnih področjih študentskega tutorstva, ŠS FŠ temu sledi in se poskuša prilagajati – taka primeri so: tutorstvo študentom vrhunskim športnikom, tutorstvo študentom z daljšo odsotnostjo od študija ter tutorstvo študijske prakse. Poleg študentskega tutorstva je s strani učiteljev organizirano tudi učiteljsko tutorstvo.

 

KAJ MI JE POLEG URADNEGA ŠTUDIJA NA VOLJO? | Poleg obveznih študijskih vsebin je obštudijska interesna dejavnost študentov pomembno področje dela ŠS FŠ. Študentski svet v sodelovanju s širšo skupnostjo študentov sprejema in izvaja načrt dodatnih izobraževanj, delavnic, razprav in podobnih dejavnosti. Zavoljo večje dostopnosti in kakovosti vsebin poskuša sodelovati z zunanjimi organizaciji, ki delujejo z enakimi ali podobnimi cilji. V sklopu krepitve karierne poti študentov in alumnov ŠS FŠ redno sodeluje s Kariernimi centri Univerze v Ljubljani pri organizaciji delavnic in seminarjev. Njihov namen je pridobivanje dodatnih znanj in sposobnosti naproti samostojnemu življenju ter za lažji in kakovostnejši vstop na trg dela. Poleg delovanja ŠS FŠ za obštudijsko dejavnost v okviru Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU LJ) skrbi tudi Študentska organizacija Fakultete za šport (ŠO FŠ).

 

IMG_1576

 

POVEZAVA ŠS FŠ Z UNIVERZO | Na prvi (konstitutivni) seji ŠS FŠ sta izvoljena predsednik in podpredsednik. Z izvolitvijo postaneta tudi člana Študentskega sveta Univerze v Ljubljani (ŠS UL). Slednjega sestavlja skupno 52 predstavnikov s 23 fakultet in 3 akademij. Delovanje študentskega sveta je natančno opredeljeno z Zakonom o visokem šolstvu (ZVis), Statutom Univerze v Ljubljani, Pravili o organizaciji in delovanju Fakultete za šport ter s Poslovnikom za delo ŠS UL.

KAM SE LAHKO OBRNEM? | Za svetovanje, pomoč med študijem in za vse dodatne informacije o delovanju študentskega sveta ter fakultete se lahko obrnete na skupni e-naslov: studentskisvet@fsp.uni-lj.si.

DOKUMENTI ŠS FŠ | Zapisniki, pravilniki, obrazci. | Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet